Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

VIDEO NHỮNG TẤM GƯƠNG VÃNG SANH TU HỌC THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG