Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ VẬN MỆNH SUỐT ĐỜI CỦA MỖI NGƯỜI ĐÃ ĐỊNH SẴN

❃ CẢI TẠO VẬN MỆNH

❃ CẢI TẠO VẬN MỆNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

❃ PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC CẢI TẠO VẬN MẠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ TRONG SỐ MẠNG CÓ THÌ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG CÓ

❃ TRONG SỐ MẠNG CÓ THÌ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ BIẾT ĐƯỢC VẬN MỆNH TRONG TAY MÌNH

❃ BIẾT ĐƯỢC VẬN MỆNH TRONG TAY MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CHO NÊN CON NGƯỜI PHẢI CHẤP NHẬN SỐ MẠNG

❃ CHO NÊN CON NGƯỜI PHẢI CHẤP NHẬN SỐ MẠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức