Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

VẪN CÓ RẤT NHIỀU TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC LÀ PHẬT BỒ TÁT TÁI LAI, NHƯNG THÂN PHẬN KHÔNG BỊ TIẾT LỘ

VẪN CÓ RẤT NHIỀU TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC LÀ PHẬT BỒ TÁT TÁI LAI, NHƯNG THÂN PHẬN KHÔNG BỊ TIẾT LỘ
0