Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ VẠN ÁC DÂM ĐỨNG ĐẦU, TÀ DÂM GẦN VỚI SÁT HẠI