Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ỨC PHẬT NIỆM PHẬT, HIỆN TIỀN TƯƠNG LAI NHẤT ĐỊNH THẤY PHẬT

LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NIỆM PHẬT CUỘC SỐNG CÀNG THANH BẦN CÀNG TỐT

NGƯỜI NIỆM PHẬT CUỘC SỐNG CÀNG THANH BẦN CÀNG TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT THÙ THẮNG, NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

NIỆM PHẬT THÙ THẮNG, NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không