Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❋ ỨC PHẬT NIỆM PHẬT, HIỆN TIỀN TƯƠNG LAI NHẤT ĐỊNH THẤY PHẬT

❋ LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

❋ LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

❋ NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

❋ THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

❋ NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây