Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ
0