Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TƯỚNG CỦA PHẬT BỒ TÁT TẤT CẢ CHÚNG SANH NHÌN THẤY KHÔNG AI LÀ KHÔNG HOAN HỶ

TƯỚNG CỦA PHẬT BỒ TÁT TẤT CẢ CHÚNG SANH NHÌN THẤY KHÔNG AI LÀ KHÔNG HOAN HỶ
0