Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ TỰ TƯ TỰ LỢI, THAM SÂN SI MẠN LÀ GỐC CỦA ÁC NGHIỆP

❃ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

❃ NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

❃ Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

❃ NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

❃ OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

❃ CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

❃ THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không