Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TỰ TÁNH XÁN LÁN, TRONG KINH ĐẠI THỪA GỌI NÓ LÀ ĐẠI QUANG MINH TẠNG

0