Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TỰ TÁNH LÀ TÁNH ĐỨC HIỂN LỘ RA

TRANG NGHIÊM CỰC LẠC, TÁNH ĐỨC THÀNH TỰU

TRANG NGHIÊM CỰC LẠC, TÁNH ĐỨC THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH KHÔNG CÓ SỐ LƯỢNG, CŨNG KHÔNG CÓ BIÊN GIỚI

TỰ TÁNH KHÔNG CÓ SỐ LƯỢNG, CŨNG KHÔNG CÓ BIÊN GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ Ô NHIỄM

TỰ TÁNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ Ô NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TÁNH KHÔNG CÓ BAO HÀM BÁT NHÃ TRÍ TUỆ CỦA TỰ TÁNH

TRONG TÁNH KHÔNG CÓ BAO HÀM BÁT NHÃ TRÍ TUỆ CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không