Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TỰ TÁNH KHÔNG CÓ SỐ LƯỢNG, CŨNG KHÔNG CÓ BIÊN GIỚI

0