Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

TỰ TÁNH HOÀN TOÀN HIỂN LỘ THÌ GỌI LÀ THÀNH PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Tịnh Nghiệp

NIỆM PHẬT TÂM ĐỊA CÔNG PHU

NIỆM PHẬT TÂM ĐỊA CÔNG PHU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 4
Ý NGHĨA THÂM THÚY  CỦA BỐN CHỮ A DI ĐÀ PHẬT

Ý NGHĨA THÂM THÚY CỦA BỐN CHỮ A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không