Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

TỰ TÁNH HOÀN TOÀN HIỂN LỘ THÌ GỌI LÀ THÀNH PHẬT

Thành Phật Chi Đạo

Thành Phật Chi Đạo

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG GIAO ĐỘNG

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG GIAO ĐỘNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÁC NGÀI DÙNG CĂN, CHẲNG DÙNG THỨC BÈN THÀNH PHẬT

CÁC NGÀI DÙNG CĂN, CHẲNG DÙNG THỨC BÈN THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT NGƯỜI CON THÀNH PHẬT, CHÍN ĐỜI SANH THIÊN

MỘT NGƯỜI CON THÀNH PHẬT, CHÍN ĐỜI SANH THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không