Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ TRƯỚC HỌC TIỂU THỪA, SAU MỚI HỌC ĐẠI THỪA

❃ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

❃ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

❃ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

❃ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

❃ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

❃ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

❃ TRONG MỘT ĐỜI CHỨNG A LA HÁN LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không