Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ CHỦ YẾU NHẤT LÀ NIỆM PHẬT

0