Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRONG MỌI NGHỀ NGHIỆP ĐỀU CÓ PHẬT BỒ TÁT THỊ HIỆN CẢ

TRONG MỌI NGHỀ NGHIỆP ĐỀU CÓ PHẬT BỒ TÁT THỊ HIỆN CẢ
0