Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRONG LÒNG HỌ ĐANG NGHĨ GÌ TA KHÔNG BIẾT ĐƯỢC, NHƯNG PHẬT BỒ TÁT BIẾT

TRONG LÒNG HỌ ĐANG NGHĨ GÌ TA KHÔNG BIẾT ĐƯỢC, NHƯNG PHẬT BỒ TÁT BIẾT
0