Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

❁ TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

❁ TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

❁ NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

❁ NGHIỆP SÁT SANH RẤT NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

❁ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không