Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

0