Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRÍ HUỆ ĐỨC TƯỚNG CỦA TẤT CẢ CHÚNG SINH TRONG LỤC ĐẠO ĐỀU KHÔNG SAI KHÁC VỚI NHƯ LAI

0