Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRÍ HUỆ CHÂN THẬT LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC RẤT KHÓ HIỂU

0