Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

0