Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TIỀN NHÂN TÍCH ĐỨC NGÀY NAY CÓ THỂ LÀ NƯỚC ĐỨNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

TIỀN NHÂN TÍCH ĐỨC NGÀY NAY CÓ THỂ LÀ NƯỚC ĐỨNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI
0