Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÍCH ĐỨC, HÀNH THIỆN PHẢI TỪ CÁI CĂN BẢN, TỨC LÀ PHẢI HẠ CÔNG PHU TỪ TÂM MÌNH

TÍCH ĐỨC, HÀNH THIỆN PHẢI TỪ CÁI CĂN BẢN, TỨC LÀ PHẢI HẠ CÔNG PHU TỪ TÂM MÌNH
0