Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

0