Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

THỦ ẤN CỦA PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐỘNG TÁC

THỦ ẤN CỦA PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐỘNG TÁC
0