Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ THIỆN TRI THỨC CÓ MỘT SỐ HÀNH VI CỦA HỌ, GIỐNG NHƯ LÀ TRÁI NGƯỢC ĐẠO ĐỨC, LÀ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG

❁ THIỆN TRI THỨC CÓ MỘT SỐ HÀNH VI CỦA HỌ, GIỐNG NHƯ LÀ TRÁI NGƯỢC ĐẠO ĐỨC, LÀ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG