Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT TOÀN LÀ THẬT BÁO ĐỘ

THẾ GIỚI CỰC LẠC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT TOÀN LÀ THẬT BÁO ĐỘ
0