Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ ĐẠI GIỚI CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO

❃ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

❃ TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không