Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ QUÝ VỊ ĐÃ LÀ CĂN CƠ CỦA PHẬT BỒ TÁT

TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ QUÝ VỊ ĐÃ LÀ CĂN CƠ CỦA PHẬT BỒ TÁT
0