Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ TRÍ HUỆ ĐỨC TƯỚNG CỦA NHƯ LAI

0