Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HOẠ GIÁNG XUỐNG

❃ NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

❃ NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức