Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ TÁNH ĐỨC TRONG TỰ TÁNH LÀ VÔ LƯỢNG PHƯỚC BÁO

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

❃ HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 7
❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

❃ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây, Cư Sĩ Phước Tịnh, Cư Sĩ Mộ Tịnh

Số bài: 3
❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

❃ HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 17
❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

❃ CHIA SẺ VỀ BÍ MẬT CỦA NIỆM LỰC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 10
❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

❃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

❃ ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

❃ NGỪA QUẤY DỨT ÁC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

❃ LÀM SAO THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

❃ BÀI KHAI THỊ TRONG ĐẠI LỄ TẾ TỔ 11 - 06 - 2017

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

❃ LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HÓA XÃ HỘI?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

❃ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không