Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ TÁNH ĐỨC LÀ THỨ VỐN SẴN CÓ NHƯNG BỊ MÊ MẤT, CẦN PHẢI KHÔI PHỤC

❃ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

❃ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

❃ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ VIÊN MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

❃ ĐÂY TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

❃ ĐẠO DIỆU LÀ TÁNH ĐỨC!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

❃ TÁNH ĐỨC LƯU LỘ RA NGOÀI HIỂN THỊ LÀ LỄ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không