Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÁNH ĐỨC LÀ GÌ? TRONG PHẬT PHÁP NÓI PHỔ BIẾN NHẤT LÀ THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

0