Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC
0