Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TAM PHƯỚC, LỤC HOÀ, LỤC ĐỘ ĐÓ LÀ DẠY CHO CHÚNG TA NGUYÊN TẮC ĐỐI NHÂN XỬ THẾ TIẾP VẬT

0