Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM GIÁC NGỘ CHÍNH LÀ PHẬT, NẾU TÂM MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO CHÍNH LÀ PHÀM PHU

TÂM GIÁC NGỘ CHÍNH LÀ PHẬT, NẾU TÂM MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO CHÍNH LÀ PHÀM PHU
0