Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM TỪ BI CHÍNH LÀ LÒNG YÊU THƯƠNG KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

ĐÂY LÀ PHẬT BỒ TÁT, LÀ QUÝ NGÀI TỪ BI!

ĐÂY LÀ PHẬT BỒ TÁT, LÀ QUÝ NGÀI TỪ BI!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không