Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❀ TÂM TỪ BI CHÍNH LÀ LÒNG YÊU THƯƠNG KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

❀ ĐÂY LÀ PHẬT BỒ TÁT, LÀ QUÝ NGÀI TỪ BI!

❀ ĐÂY LÀ PHẬT BỒ TÁT, LÀ QUÝ NGÀI TỪ BI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

❀ HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không