Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM TỪ BI CHÍNH LÀ LÒNG YÊU THƯƠNG KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI