Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM TỪ BI CHÍNH LÀ LÒNG YÊU THƯƠNG KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

THỦ ẤN CỦA PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐỘNG TÁC

THỦ ẤN CỦA PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐỘNG TÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ THÂN CẬN PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ THÂN CẬN PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không