Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TA KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TIẾP VẬT CÓ GIỐNG PHẬT BỒ TÁT HAY KHÔNG?

TA KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TIẾP VẬT CÓ GIỐNG PHẬT BỒ TÁT HAY KHÔNG?
0