Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÀM VÀ THÁNH LÀ Ở CHỖ DỤNG TÂM

LẤY KHỔ LÀM THẦY

LẤY KHỔ LÀM THẦY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VIỆC LỚN SANH TỬ

VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Tịnh Nghiệp

NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ THÂM DIỆU THIỀN

NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ THÂM DIỆU THIỀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THỰC TIỄN SÁU PHÉP BA LA MẬT TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

THỰC TIỄN SÁU PHÉP BA LA MẬT TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ 

KHI ĐẾN BỜ TẤT CẢ ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

KHI ĐẾN BỜ TẤT CẢ ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không