Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÀM VÀ THÁNH LÀ Ở CHỖ DỤNG TÂM

BÍ QUYẾT TU HÀNH CHÍNH LÀ DỪNG TÂM Ở MỘT CHỖ

BÍ QUYẾT TU HÀNH CHÍNH LÀ DỪNG TÂM Ở MỘT CHỖ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LẠY PHẬT KHÔNG BIẾT DỤNG TÂM LÀ UỔNG CÔNG LẠY!

LẠY PHẬT KHÔNG BIẾT DỤNG TÂM LÀ UỔNG CÔNG LẠY!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM NĂNG QUÁN LÀ TÂM THANH TỊNH

TÂM NĂNG QUÁN LÀ TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không