Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ SÁT SANH LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ TRONG TƯƠNG LAI BỊ KẺ KHÁC GIẾT

❁ SÁT SANH LÀ NHÂN, QUẢ BÁO LÀ TRONG TƯƠNG LAI BỊ KẺ KHÁC GIẾT