Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ SÁT SANH LÀ HẠI CHÁNH BÁO, CHÁNH BÁO LÀ THÂN THỂ CỦA CHÚNG SANH

❁ SÁT SANH LÀ HẠI CHÁNH BÁO, CHÁNH BÁO LÀ THÂN THỂ CỦA CHÚNG SANH