Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ SÁT SANH, ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT

❁ ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

❁ ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

❁ TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không