Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG Ý NGHĨA NÀY CHÚNG TA PHẢI THỂ HIỆN MỘT CÁCH SÂU SẮC

❁ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG Ý NGHĨA NÀY CHÚNG TA PHẢI THỂ HIỆN MỘT CÁCH SÂU SẮC