Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

QUY Y PHẬT, ĐIỀU NÀY NÓI RẤT RÕ RÀNG MINH BẠCH, QUY Y TỰ TÁNH PHẬT

0