Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

❁ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

❁ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 18
❁ MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM

❁ MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ - TRỊ TỘI DÂM THẦN

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ - TRỊ TỘI DÂM THẦN

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến